Türkler hakkındaki diğer ayetler ve hadisler

Biraz sonra okuyacağınız derlenen hadis ve ayetler, hukukumuzun yıllar öncesine dayandığı Ömer Erentürk’e aittir. Kendisi benim ‘Türkler Hakkında Gerçekten Hadisler Ve Ayetler Var Mı?‘ başlıklı yazımı görünce elindeki bilgileri bana gönderdi.

TÜRKLER – Kuran’da, Hadislerde Türkler

1 ) TÜRKLER HAKKINDA AYETLER

(Ayetlerde çeviride farklılıklar olabildiğinden farklı meallerden örnekler de verilmiştir.)
KUR’AN, MAİDE SURESİ 54. ayette PEYGAMBER’e huysuzluk eden ARAPLAR’a hitaben şöyle der:

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisine sevdiği mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.” (Maide Suresi, 54)

“Ey inananlar, içinizden kim çıkar da dininden dönerse Allah onlara bedel öyle bir kavim getirecektir yakında ki o onları sevecek, onlar da, onu sevecek, inananlara karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı yüce olacak o kavim. Allah yolunda savaşacaklar ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacaklar. Bu, Allah’ın lütfü ve inayetidir ki dilediğine verir ve Allah’ın lütfü boldur, o her şeyi bilir.” Maide 54

– “İçinizden kendi dininden dönen olursa, bilsin ki ALLAH ona bedel olarak bir topluluk getirecek ki, onları sever. Onlar da O’nu severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı zorlu olurlar. ALLAH yolunda cihat ederler. Kendilerini ayıplayan kimselerin ayıplamasından korkmazlar.” (Maide 54)

– “İş onların sandığı gibi değil. Doğuların ve Batıların Rabbine andolsunki, her halde biz onların (yani arapların) yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirmeye elbette bizim gücümüz yeter ve kimsede önümüze geçemez.” (Mearic 40)

– “İş onların sandığı gibi değil. Doğuların ve Batıların Rabbine andolsunki, biz gerçekten gücü yetenleriz.” (Mearic 40)

– “Onları kendilerinden daha üstün olanlarla değiştirmeye (Türkler ?) Ve biz, önüne geçilebilecekler değiliz.” (Mearic 41)

“İşte sizler Allah yolunda ( mallarınızı ) sarfetmeye çağırılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor ama, ( O ) cimrilik yapan bilsinki , ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz, sizi ortadan kaldırır ve sizin yerinize , sizden olmayan ve sonrada sizlere benzemeyecek olan baaşka bir milleti getirir.” ( Kuran-ı Kerim Muhammed s.38 )

2 ) TÜRKLER HAKKINDA HADİSLER

“Ey Ali ! sizler beni asfar ( rumlarla) çarpışacaksınız. Oysa sizden sonra onlarla asıl çarpışacak ( bir millet ) “İSLAMIN YÜZ AKLARI” uluları gelir. Onlar öyle kimselerdirki Allah yolunda cihad etmekten ; ne bir kınayanın kınamasından ve nede onlarn dedikodusundan aska çekinmezler” ( ibn Kesir )

“Allah bu ümmete bir ordu gönderecektir. onlar ata binmede Araplardan çok üstün, silah kullanmada onlardan çok daha mahirdir.Bu kavim TÜRKLER’DİR. İşte Allah bu dini onlarla yeniden ihya edecektir!”
Hz.Muhammed (s.a.v)

“Sizden birinizin üzerine öyle bir zaman gelecek ki ; bu kişi için beni görme isteği ; onun aile fertleri ve mallarının bir misli daha o kimsenin kendine verilmesinden daha sevimli olacaktır. TÜRKLERDEN öyle insanlar geleceklerdir ki onların Peygamberi sevme ve ona kavuşma sevgisinin önüne mal , mülk ve aile fertleri de dahil hiç bir şey geçmeyecektir.”
Hz.Muhammed (s.a.v) – Ebu Hüreyre’den rivayet

Benim onlarla veya onlardan bazıları ile birlikte olmam , sizlerle yada sizlerden bazıları ile birlikte olmamdan daha güvencelidir ( Nasıf, et-Tac fi Ehadis er-Rasul)

“Türkler size dokunmadıkça sakın sizde TÜRKLERE dokunmayınız. Çünkü , Allah”ın ümmetine vermiş olduğu bu mülk ve saltanat nimetini ilk defa bu Kantura Oğulları onların elinden çekip alacaklardır” ( et- Taberani)

“Ülkeleri düşmana karşı koruma gücü on kısma ayrıldı : Bunun dokuzu TÜRKLERE ve biri diğer milletlere verildi.

Yine böyle, cimrilikte on kısma ayrıldı ; bunun dokuzu İranlılara biride diğer milletlere , cömertlikte on kısma ayrıldı ; dokuzu ehli Sudana biride diğer insanlara , haya da on kısma ayrıldı ; dokuzu kadınlara , biride diğer insanlara , hased ( nifak ) de on kısma ayrıldı ; dokuzu araplara biri diğer milletlere , kibirde on kısma ayrıldı ; dokuzu rumlara biri diğer milletlere verildi.

( et- Taberi) mertlikte ve cesarette on kısma ayrıldı dokuzu TÜRKLER’E diğer biri ise diğer milletlere.”
Hz.Muhammed (s.a.v)

“Çok yakın bir gelecekte Allah (C.C) ellerinizi (yurt ve yuvalarınızı) bazı yabancılar (TÜRKLER)’le dolduracaktır. Onlar aslanlar gibi cesurdurlar. Harblerde düşmandan yüzgeri edip kaçmazlar. İşte bunlar ; daha önce sizin harbettiğiniz kavimlerle harbedecekler ve sizin ganimetlerinizide onlar yiyeceklerdir. (harblerde aldığınız ganimetler bundan böyle onların eline geçecektir)” (et-Taberani)

“Kırmızı yüzlü ve yüzleri sanki örs üstünde dövülmüş ve derilerle kılıflı kalkanlar gibi (sağlam, geniş ve heybetli) TÜRKLER’e müjdeler olsun! Allah’a yemin ederim ki, insanlar öfkelerinden çatlasa da Allah onlara hem bu dünyada ve hem de öbür dünyada ne isterlerse verecek ve onları kesinlikle mükafatlandıracaktır

“Türkler ; çokluk , cesaret , kahramanlık gibi özellikleri ile diğer milletlerden ayrılırlar. onların yüzleri geniş, burunları yassı bilekleri kalındır. Öfkeli , et yemeye çok düşkünlerdir. Yürümekten bıktıklarını sandığın zaman yeni yürümeye başlamış gibi at koşturduklarını , dağların başlarına tırmandıklarını görürsün. Onlar büyük gayret ve himmet sahibi kimselerdir. Onlardan biri köle olduğu zaman dahi, efendisinin askerlerine kumandan olmakla yetinmez belki efendisinin yerine geçmek ister. Nitekim onların bu özelliklerine işaret eden Hz. Peygamber , ” TÜRKler size dokunmadıkça sizde TÜRKlere dokunmayınız!” buyurmuşlardır..”
Hz.Muhammed (s.a.v)

“Ben onların isimlerini , babalarının isimlerini , hatta (harb meydanlarında) binmiş oldukları atların renklerini dahi pekala biliyorum. onlar, o dehşetli günlerde yeryüzünün en hayırlı süvarileri (yani akıncıları)dır.

“Ümmetimden bir kavim (Türkler) hindistana gaza ederler ve oraların fethini Allah onlara nasib eder. o kadar ki Hind hükümdarları boyunları demir zincirlerle bağlı (esir) olarak gelirler. İşte Allah onların günahlarını bütünüyle affedecektir ( el-fiten)

“Ümmetmden iki askeri birlik vardırki Allah onları cehennem ateşinden mutlaka koruyacaktır. Bu birliklerden biri hindistana gaza eder ve diğeri ise HZ İSA( a.s) ile birlikte olur” (ve ona yardım eder) (et-tac fi ehadis er-rasul)

Kan gövdeyi götüren asıl o büyük harpler başladığında (Haçlı Seferleri tahminimce), Şamdan bir ordu çıkar. İşte bunlar Allahın gelmiş geçmiş en hayırlı kullarıdır ( sözü edilen ordu halifenin TÜRKlerden oluşan ordusudur.) (el fiten)

Utbe b. Nafi”den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir ; Bir gazada Allah’ın Elçisi (s.a.v) ile beraberdik. Hz PEYGAMBER’e batı tarafından ve üzerlerinde yün elbiseler bulunan bir kavim geldi. Onlar kendisine bir tepenin yanında kavuşmuşlardı. Onlar ayakta , Hz. PEYGAMBER ise oturuyordu. İçimden bir ses bana dediki ;

“Şunların yanına git de onlarla PEYGAMBERİN arasında dur! Ona bir baskın yapmasınlar!” Sonra (kendi kendime) onlarla bir sır konuşur, dedim ve yanlarına vararak onlarla Hz. PEYGAMBER”in arasında durdum (ve o konuşmalardan) dört kelime belledim, bunları elimle de sayarım, (Hz. PEYGAMBER onlara şöyle diyordu) ;

Sizler (Türkler) Arap yarımadasına gaza edeceksiniz. Allah onu size fethedecektir. Sonra İran’a gaza edeceksiniz. Allah orasını da size fethedecektir. Sonra sizler (Osmanlı Türkleri) Bizansla gaza edeceksiniz. Allah orasını size fethedecektir. Sonra yinesiz (Türkler) Deccale gaza edeceksiniz. Allah onu’da fethedecektir.” Bunun üzerine Nafi, “Ya Cabir! Biz Bizans (toprakları) fethedilmedikçe Deccal’ın çıkacağını zannetmiyoruz dedi”

“Mülk ve bir diğer ifadeye göre hilafet, taki kırmızı benizli , sanki yüzleri örs üstünde döğülmüş , derilerle kılıflı , sağlam kişiler olan (TÜRKLER ) bu ululukta (hilafette) onlara üstünlük sağlayıncaya kadar , mutlaka benim torunlarımın elinde olacaktır. (Bundan sonra hilafet artık TÜRKlere geçmiş olur) (el-Hamevi)

“TÜRK dilini mutlaka öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun süre onların ellerinde olacaktır” ( el Kaşgari ,Divan-ı Luğat et-Türk )

“Ümmetimin emirliğine (yani hilafete) en sonunda Kantura Oğulları (TÜRKLER) sahip olacaklardır.”

Hz. Peygamber , ” TÜRKler size dokunmadıkça sizde TÜRKlere dokunmayınız!” buyurmuşlardır ( el-Kazvini )

Sizler Türk’lerle Çarpışmadıkça Kıyamet Kopmayacaktır.(el-Buhari,4s:34,35,156,SAhih-iMüslim,17,s:3738)
Hadis-i Şerif

Allah’ın Doğuda bir ordusu vardır.Onun adını TÜRK koymuştır kendisine baş kaldıranı işte onlar vasıtasıyla intikam alır.(Hadisi nakleden Kazvini el-Kaşgarlı,Mahmud,Divanü’liLügat et-Türk İstanbuli1333,S:292)
Hadis-i Şerif

Türkler dünyaya 2 defa hükmedecektir.
Hadis-i Şerif

İstanbul’un ve Sonrasında Roma’nın Fethi Üzerine

Rumlar A”mak (antakya) ve mercidabık”a inmeden önce kıyamet kopmayacaktır. İşte bu sıralarda , onların karşısına şehirdeki bir ordu dikilir ki, bunlar yer yüzünün en hayırlılarıdır. Her iki ordu harbetmek üzere yerlerini aldıklarında Rumlar; “Bizimle, bizim karılarımızı ve çocuklarımızı esir alanlarla (Araplar) aramızdan çekilinki biz onlarla çarpışalım.” Müslüman (askerler) bunu kabul etmezler ve şöyle derler;

“Sizinle (bu) kardeşlerimizin arasından Allah’a and olsunki asla çekilmeyeceğiz.”

Bu sırada harbde başlamış olur. Müslümanların üçte birisi (harbetmeden) mağlup olur. Allah onların hiçbir zaman tevbelerini kabul etmesin. Bu arada müslümanların üçte biride öldürülür, bunlar Allah katında en yüce şehitlerdir. Askerlerin geri kalan üçte biri Rumları yener ve fetihlerine devam ederler, ayrıca bir fitneye de düşmezler. İşte İstanbulu da bunlar (TÜRKLER) fethedecektir. (ebu hüreyere)

Amir b. Avr”ın rivayet ettiğine göre ; Hz. PEYGAMBER (S.A.S) şöyle buyurmuşlardır : “Sizler (rumlarla olan) en uzak sınır boylarında (mesela) Bevla da düşmana karşı nöbet tutmadıkça kıyamet kopmayacaktır” ; Ondan sonra Hz. PEYGAMBER

– “Ey Ali! Ey Ali! Ey Ali!” diye seslendi. Hz. Ali,

– “Anam babam sana feda olsun Ey Allah’ın Elçisi (buyurunuz)” dedi . Bundan sonra Hz. PEYGAMBER şöyle buyurdu ;

“Sizler Rumlarla mutlaka çarpışırsınız! Ne varki sizden sonra ” İslamın yüz akı” bir ordu (Türkler) gelir ve Rumlarla, asıl onlar çarpışır. Onlar öyle kimselerdirki ; Allah yolunda olmaktan ve bir kınayanın kınaması ve nede dedikodusundan hiç korkmazlar. İşte onlar tesbih ve tekbir sesleri ile İstanbulu fethederler. Ordanda daha önce hiç bir yerden alamadıkları miktarda öyle çok ganimetler elde ederler. Onlar bu ganimetleri aralarında kalkanları ölçek yaparak taksim ederler.

Kostantiniyye (İstanbul) mutlaka fetholunacaktır Onu fetheden kumandan ne ulu kumandan , onun askerleri ise ah ne iyi askerlerdir.

İstanbulu ; Allahın evliyaları ( dostları ) olan kavimlere Allah nasip edecektir. Artık Allah onlara bir daha ölüm , hastalık , bela ve musibet yüzü göstermeyecektir (Yani yükseliş içinde olacaklardır, zira bir kimseye ölüm gelmemesi mümkün değildir, teşbih vardır.) ( el-Fiten )

İstanbulu fetheden zatın adı da benimki gibi Muhammed olacaktır (Mehmet ismi Muhammed isminin Türkçe yazılışıdır) (el-Fiten)

“Allah müminlerin (ordusu)na İstanbul ve Romayı tesbih ve tekbir sesleri ile fethini nasin etmedikçe kıyamet kopmayacaktır ( Amr. b Avf) (Müminlerin Ordusu : Türkler)

İstanbuldan önce ‘………..’ ve İstanbul ise ROMADAN önce mutlaka fethedilecektir (el- fiten)

İstanbul ; onun böbreği ele geçirilinceye kadar feth olunmayacaktır. ya böbreği neresidir diye sorulduğunda o, AMURİYE demiştir ( el-Fiten)

OKURLARA NOT: Değerli okurlar, Ömer Erentürk bu derlemeleri bana göndermiş ben de yayımladım. Doğru olup olmadıklarını, yanlışlıkları veya doğruları araştırıp kendiniz tasdik ediniz. Benim yazdığım makaleler başta olmak üzere, sağda solda tarihi veya dini konulara hemen inanmayın. Araştırın, kendiniz tasdik edin. Sizler bir ferdsiniz biz ise sizi kendimizde doğruya yöneltmeye çalışan vesileleriz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Türkler hakkındaki diğer ayetler ve hadisler” üzerine 14 düşünce

 1. Talha Turhal Yazar

  Mesela hangileri sizi rahatsız etti veya gerçek dışı olduğunu düşünüyorsunuz. Lütfen belirtin, akabinde belki derlemenin sahibi size cevap verebilir.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 1

  Yanıtla
 2. Ali

  İşin dahası var,eğer Peygamber efendimiz Hz.Muhammed(SAV)’ın hadislerini tarih bilgisi ile okursanız daha da şaşıracaksınız,size iki örnek vereyim;

  Büyük harpler ve Şam’dan çıkan ordu hususunda Nureddin Zengi haçlı ordularına karşı ilk ciddi anlamda yenilgi tattıran ve direniş gösteren liderdir,gene haçlıları KAZIYAN Mısır Sultanı Sultan Baybars’ın da ölüm yeri Nureddin Zengi gibi ŞAM idir.Aslında rahatlıkla diyebiliriz ki Türklerin başlattığı bir işi gene bir Türk bitirmiştir.

  Köle olsalar bile efendi olmak isterler hususunda ise gene en büyük örnek Türklerden vücut bulmuş Mısır’da kurulan Türk Bahri Hanedanlığıdır.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 3

  Yanıtla
 3. Ömer

  nuradin, “doğru tespitlerin yanında saçma sapan yazılar eklenmiş.” demişsin. Burada tespit yok ki, yer verelim. Burada yer verdiğimiz Kuran ayetlerinden ve hadislerden başkası değil.
  Kaldı ki, hadisleri doğrulamak için tek tek hadis kitaplarından kurcalayarak birçoğunu kendim buldum, bazılarını da güvenilirliğine itimat ettiğim kaynaklardan derledim. Yani bu yazıyı, bu gibi mesnetsiz iddialar olmasın diye tek tek özenle hazırladım.

  Kaldı ki, yalan yanlış iddiasında bulunuyorsan, göster bakalım hangisi yalan, doğrusunu getir karşımıza. Böylelikle biz de sayende öğrenelim. Aksi takdirde Ayete ve Hadise bu denli kolay yalan diyen kimsenin dinden çıkma tehlikesi de vardır, uyarayım.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 14 Thumb down 2

  Yanıtla
 4. izel cayiroglu

  Bu hadisler bencede dogrudur. Cunku tarihe bakinca gercekten islamiyetin bayraktari yalnizca biz olduk.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 0

  Yanıtla
 5. Murat

  buradaki Bazı hadisler moğollar hakkında. Aslında yazar bazı hadislere kendi yorumunuda eklemiş.

  Misal yüzleri düz kalkan gibi olan kavim derken peygamber efendimiz moğolları kastetmiştir ve o hadisin devamına yazar kendi yorumunu eklemiş halbuki o hadisin aslında moğollari tarif ederek yapacakları yağma ve zulüm hakkında bilgilendirme yapıyor.

  ALLAHa emanet olun.

  Hot debate. What do you think? Thumb up 6 Thumb down 6

  Yanıtla
  1. Ruşen

   Men Azerbaycanda yaşayan bir türküm.Ermeniler bize TÜRk,gürcülür bize TATAR,lezgiler ise MOGOL deyir.

   Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 12 Thumb down 1

   Yanıtla
 6. Murat

  Sevgili kardeşim. Yazının en altına doğruluğunu araştırın yazmışsınız en azından ben diyorum o halde doğrudur demedigin için minnettarım.

  ancak doğruluğu araştırması gerekenin sen olduğunuda biliyorsundur. Aralarında bir uydurma hadis dahi olsa bunu uyduran sen olmasan bile yayılmasına vesile olmuş olursun ki bu çok çirkin bir iştir.

  tenkitsiz ilim olmaz. Allaha emanet ol kardeşim 🙂 ALLAH ilmini arttırsın.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 0

  Yanıtla
 7. Hüsamettin

  Hadislerin kaynakları nerede!?
  Kim onu rivayet etmiş ve hangi sayfada?
  Hadislerin dili arapçadır neden ilk önce arapçada yazmadınız!?
  Doğru kaynağı getirmeseniz bu hadisler zayıftır.

  Yorumu değerlendir Thumb up 4 Thumb down 1

  Yanıtla
 8. Muhammed

  Delil ıslamda büyük önem teşkil eder nitekim Allah subhanehu ve teala Neml süresi 64. Ayette şöyle buyurmaktadır: “De ki, Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin.” burda bu hadisleri veren kardeşimiz bazı hadislerin altına Hz.Muhammed yazmış bazılarına İbn Kesir yazmış bazılarına Et teberani yazmış anlaşılan bu arkadaş delil nedir bilmiyor teberaninin ne kadar hadisi var haberi yok delil dediğin hadis kitabı söylenir hadisin sayfa ve numarası söylenir böyle delil olmaz Allah Subhanehu ve Tealanin dediği gibi “De ki, Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin.” diyorum.

  Yorumu değerlendir Thumb up 3 Thumb down 1

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir